Listiani, Welas, and Yunis Sulistyorini. 2020. “Penyusunan Tes Matematika Berbasis High Order Thinking Skills”. Prosiding Seminar Nasional IKIP Budi Utomo 1 (01), 76-83. https://doi.org/10.33503/prosiding.v1i01.1106.