Sidik, A. and Rochsun, R. (2020) “Analisis Kemampuan Literasi Matematika Siswa Kelas XI SMA Bahrul Maghfiroh Malang”, Prosiding Seminar Nasional IKIP Budi Utomo, 1(01), pp. 69-75. doi: 10.33503/prosiding.v1i01.1014.