Sidik, A., and R. Rochsun. “Analisis Kemampuan Literasi Matematika Siswa Kelas XI SMA Bahrul Maghfiroh Malang”. Prosiding Seminar Nasional IKIP Budi Utomo, Vol. 1, no. 01, Nov. 2020, pp. 69-75, doi:10.33503/prosiding.v1i01.1014.